Svenska Sojadialogen

Bakom Sojadialogen står ett nätverk av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord. 

 
 
 

Fotokredit: Världsnaturfondon WWF

 
IMG_8798.jpg

Om Svenska Sojadialogen

Nätverket Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Medlemmarna i Sojadialogen består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord.

Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung. Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad. Det uppfylls genom att sojan är certifierad enligt en trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av sådana certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

Vidare har Sojadialogens medlemmar enats kring en långsiktig målsättning för nätverkets arbete. Målsättningen lyder: Sojadialogen verkar för att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar är ansvarsfullt producerad senast år 2025.

De krav som ställs från den svenska livsmedelsmarknaden har möjlighet att påverka en mer ansvarsfull utveckling såväl i Sydamerika som i andra odlingsområden, och bidra till att utveckla en marknad för ansvarsfullt producerad soja. Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden. 

Bakgrund: Soja är en av världens största grödor och majoriteten av sojan går till sojamjöl för djurfoder för produktionen av kött, mjölk, ägg och odlad fisk. I takt med ökad global konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel har den globala efterfrågan på soja ökat snabbt, särskilt i Sydamerika. I Sydamerika har den många gånger extremt storskaliga odlingen expanderat på bekostnad av unika naturområden som Atlantregnskog, Cerrado och Chaco. Även Amazonas har påverkats. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystem-tjänster som vattenförsörjning och pollinering, samt stora utsläpp av växthusgaser. I sojaodlingen används stora mängder kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också inslag av tvångs- och slavarbete samt att lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark. Samtidigt bidrar sojaodlingen till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

Vill du veta mer eller vill din organisation gå med i Sojadialogen?

Hör av dig till hanna.skoog@axfoundation.se eller klicka på länken nedan för att komma till sojadialogens ansvarstagande. 

Fotokredit: HKSCAN OYJ

Fotokredit: HKSCAN OYJ

Två metoder för att säkerställa ansvarsfull produktion

Sojadialogen godkänner två metoder för att säkerställa ansvarsfull produktion av soja: (1) certifiering enligt ett trovärdigt certifieringssystem eller; (2) genom en verifieringsmetodik utvecklad av Sojadialogen. Nedan presenteras de två metoderna. För en mer utförlig beskrivning se Sojadialogens ansvarstagande ovan.

 
Fotokredit: Världsnaturfonden WWF

Fotokredit: Världsnaturfonden WWF

Certifiering

Certifieringen innebär att en oberoende kontrollant granskar gårdarna som odlar soja mot utvecklade miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier. Sojadialogen godkänner för närvarande certifieringssystemen RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra, Donau Soja/Europe Soya, EU-ekologiskt eller IFOAM. Huvuddelen av den certifierade sojan enligt RTRS och ProTerra är odlad i Sydamerika.

Fotokredit: Wikimedia Commons

Fotokredit: Wikimedia Commons

Verifiering

Sojadialogen anser också att det kan finnas andra hållbarhetsinitiativ som kan säkerställa ansvarsfullt producerad soja. För detta har Sojadialogen utvecklat en metodik för egen utvärdering av sourcingområdet av soja som bygger på låg hållbarhetsrisk. Verifieringsmetoden gäller för sojaproduktion som går till foder och bygger på följande fyra steg:

1.      Sojan kan på ett trovärdigt sätt spåras till land/region. 

2.      Landet/regionen i fråga är politiskt stabilt, har en demokratisk och effektiv styrning, mycket låg risk för korruption inom myndigheter, samt ett effektivt upprätthållande av lagefterlevnad*.

3.      Sojaproduktionen uppfyller sociala och miljömässiga lagar och krav (ex: mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, förbud mot avskogning eller omvandling av värdefulla naturområden, kemikaliehantering, respekt för markrättigheter), samt att det finns ett etablerat brett arbete för ständigt förbättrade produktionsmetoder.

4.      En oberoende tredje part med god kunskap inom området verifierar utvärderingen med hänvisning till relevanta lagar och/eller annan trovärdig information. 

*Detta bedöms efter indexen:

Foreign Trade Association Business Social Compliance Index (BSCI)   > 90/100

World Bank’s Regulatory Quality Index (WBRQ)  = 90-100

Fragile State Index (FSI) < 40/120

Transparency International  Corruption Perception Index (TICPI)   > 80/100

 

Genom att klicka på länken nedan kan du läsa mer om Sojadialogens verifiering av den kanadensiska sojan. 

Bildrättighet_Pixabay commons 2.jpg

Frågor & Svar

Till vad används soja? Var i världen odlas soja? Vad kan företag göra för att bidra till ansvarsfullt producerad soja? Om du vill veta mer om soja eller Sojadialogen: klicka på länken nedan för att läsa svaren till flera av de frågor vi brukar få.

Medlemmar

Företag som skrivit under Sojadialogens ansvarstagande

 

organisationer som stödjer sojadialogen